تعرفه ها

تعرفه واگذاری غرفه در بخش ریالی و ارزی به ازای هر مترمربع فضای نمایشی به شرح زیر می باشد.

 

جدول تعرفه فارسی-نمایشگاه گاز98

ملاحظات: