افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران

تیزر افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران
مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران

گالری فیلم