دومین روز از اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران